Zarząd Izby przekazuje w załączeniu pismo Ministerstwa Finansów nr AG3-033-24/2013/JMX/2 z dnia 17 grudnia 2013r. stanowiące reakcje na wystąpienie w kwestii zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych wprowadzonych przepisem art.91a ustawy nowelizującej przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

Retoryka w/w pisma koresponduje z wcześniej prezentowanym stanowiskiem Izby odnośnie ograniczonego zakresu ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych. Jednocześnie potwierdza, iż wspomniany wymóg został wprowadzony wyłącznie w celu zapewnienia możliwości kontroli stosowania prawidłowości zwolnienia od akcyzy wspomnianych wcześniej wyrobów.

W rezultacie nie obejmuje on ewidencjonowania dostaw węgla z zapłaconą akcyzą.

Ministerstwo podkreśla, iż również sprzedaż paragonowa (sprzedaż w ilości do 200kg) została wyłączona z obowiązku jej ewidencjonowania. Ten bowiem rodzaj sprzedaży detalicznej węgla został uwolniony zarówno od podatku jak i od konieczności wystawienia dokumentu dostawy co w kontekście zapisów wcześniej powołanego art.91 a ustawy o podatku akcyzowym i jego wykładni celowościowej wyklucza także wymóg dodatkowego rejestrowania w/w czynności w ewidencji akcyzowej.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zobowiązuje się przekazać w/w stanowisko przedstawicielom służb celnych w celu zastosowania się do tam wymienionych dyspozycji. Powyższe można również wykorzystać w ewentualnych sporach prowadzonych z udziałem w/w służb.

Pismo Ministerstwa Finansów nr AG3-033-24/2013/JMX/2 z dnia 17 grudnia 2013r.