Deklaracje akcyzowe składane po 30 czerwca jedynie elektronicznie!

Przypominamy o nowym obowiązku przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji akcyzowych drogą elektroniczną. Obowiązek ten obejmuje deklaracje składane od 1 lipca 2021 r. Możliwa jest sytuacja, w której obowiązek ten obejmie także deklaracje składane za okresy sprzed 1 lipca.

Zmiana przepisów

Nowy sposób przesyłania deklaracji akcyzowych wynika z art. 24d ustawy o podatku akcyzowym, dodanego na podstawie ustawy nowelizującej (ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2021 r. poz. 694). Zgodnie z tym przepisem deklaracje akcyzowe składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w praktyce oznacza konieczność wykorzystania systemu PUESC. Jednocześnie przepisy przejściowe odwołują się jedynie do daty wejścia w życie regulacji dotyczących deklaracji akcyzowych, którą ustalono na 1 lipca 2021 r. Przy braku innych przepisów przejściowych organy podatkowe przyjmują, że obowiązek elektronicznego składania deklaracji zależy od momentu jej złożenia, nie od okresu, którego dotyczy deklaracja. W konsekwencji od 1 lipca 2021 r. deklaracje akcyzowe będą składane jedynie w sposób elektroniczny, natomiast do 30 czerwca można jeszcze wysyłać deklaracje w formie papierowej. Podkreślamy jednak, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły w dalszym ciągu składać deklaracje papierowe.

Jak zmiana wpływa na deklaracje AKC-WW?

Termin do składania miesięcznych deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów węglowych nie zmienił się i w dalszym ciągu ustalony jest na 25 dzień drugiego miesiąca po miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Rozliczenie wyrobów węglowych może również następować w okresach kwartalnych. W takiej sytuacji termin na złożenie deklaracji kwartalnej ustalony jest w podobny sposób i upływa z końcem 25 dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. W konsekwencji AKC-WW:

  • za maj 2021 r. należy złożyć do 25 lipca (w przypadku podmiotów składających deklaracje miesięcznie),
  • za czerwiec 2021 r. należy złożyć do 25 sierpnia (w przypadku podmiotów składających deklaracje miesięcznie),
  • natomiast za drugi kwartał 2021 r. – do 25 sierpnia (w przypadku podmiotów składających deklaracje kwartalnie).

Mając na względzie to, że od 1 lipca deklaracje akcyzowe będą składane elektronicznie, możliwe jest objęcie nowym obowiązkiem deklaracji dotyczących okresów sprzed wejścia w życie przepisów.
Jeżeli AKC-WW za maj lub czerwiec będą składane po 30 czerwca 2021 r., niezbędne będzie złożenie ich w formie elektronicznej. Podobnie będzie z deklaracją składaną za drugi kwartał bieżącego roku – jeżeli podatnik złoży ją w lipcu lub sierpniu, będzie musiał posłużyć się postacią elektroniczną.  Podatnicy mogą jednak uchronić się od elektronicznej postaci deklaracji nie tylko za maj, ale również za czerwiec i drugi kwartał bieżącego roku, jeżeli złożą ich papierowe wersje do 30 czerwca 2021 r. włącznie.

Warto wskazać również na kwestię formy przesyłania korekt deklaracji akcyzowych. Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że korekty deklaracji akcyzowych składane od 1 lipca również będą musiały mieć postać elektroniczną.

Deklaracje kwartalne dotyczące wyrobów zwolnionych lub objętych zerową stawką

Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku nowych deklaracji kwartalnych:

  • AKC-KZ – deklaracji dotyczącej rozliczenia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) oraz
  • AKC-UAKZ – deklaracji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia tych wyrobów.

Obowiązek składania ww. deklaracji wynika z art. 24e oraz z art. 78 ust. 3b ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy te zaczną obowiązywać również od 1 lipca 2021 r., jednakże ustawodawca wprowadził w tym zakresie regulację przejściową. Zgodnie z nią obowiązek składania ww. deklaracji pojawia się począwszy od deklaracji składanej za trzeci kwartał 2021 r. Zatem pierwszą deklarację w tym zakresie (czyli za trzeci kwartał 2021 r.) należy złożyć odpowiednio do 25 listopada (AKC-KZ) oraz do 10 listopada 2021 r. (AKC-UAKZ).

Istotne jest, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów ww. deklaracje kwartalne nie dotyczą podatników, którzy składają deklaracje miesięczne (bądź kwartalnie w przypadku AKC-WW), w których wykazywane są wyroby opodatkowane zarówno stawką pozytywną, zerową, jak i wyroby zwolnione. Przykładowo podmiot składający AKC-WW i wykazujący w niej wyroby opodatkowane stawką pozytywną oraz wyroby zwolnione przedstawi obliczoną wartość podatku oraz obniży ją o kwotę przysługujących zwolnień.

Komunikat MF o zmianach w deklaracjach akcyzowych >>> LINK

Przypomnienie o rejestracji w CRPA

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że z końcem 30 czerwca 2021 r. upływa również termin na dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF dochowanie terminu możliwe jest poprzez przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w ostatnim dniu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 r. Gwarancję w tym zakresie zapewnia otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

Komunikat MF o terminie rejestracji w CRPA >>> LINK

Platforma PUESC służąca dokonywaniu rejestracji >>> LINK

 

Ważne: Brak rejestracji przez niektórych FNW w CRPA naraża ich na sankcje ze strony organów (najczęściej postępowanie mandatowe). Brak rejestracji takiego FNW w naszej ocenie nie rodzi żadnego ryzyka po stronie PPW, który mu sprzedaje wyroby węglowe o ile spełnione są warunki formalne przewidziane w art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. Z przepisów nie wynika obowiązek zbierania potwierdzeń o rejestracji FNW w CRPA.