Działając w oparciu o postanowienie § 22 Statutu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla zawiadamiam, że Zarząd Izby zwołuje na dzień 30 maja 2019 roku, na godzinę 15:45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej. Zgromadzenie to odbędzie się w hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA, ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie założeń na rok 2019;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, a także wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 7. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian w Statucie Izby;
 8. Przedstawienie propozycji przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego Izby.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składek członkowskich.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności za rok 2018,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej;
  6. podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty;
  7. przyjęcia zmian w Statucie Izby;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby;
  9. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro;
  10. ustalenia wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Z poważaniem

Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu

 

POBIERZ:

Zaproszenie na ZWZ Członków IGSPW 2019

Projekt Statutu 2019