Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane stosować minimalny poziom wysokości podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów. Polska aby wypełnić ten obowiązek, jako jeden z krajów, które nie przyjęły wspólnej waluty co roku (w pierwszym dniu roboczym października) dokonuje przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w oparciu o obowiązujący na dany rok kurs euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnie koryguje stawki, zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Zgodnie z powyższym, 29 grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej stawki podatku akcyzowego obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku [https://www.podatki.gov.pl/akcyza/stawki-podatkowe/].

Dla podmiotów, które nie korzystają z żadnych preferencji podatkowych tj. nie korzystają ze zwolnienia od podatku akcyzowego lub nie opodatkowują wyrobów akcyzowych zerową stawką podatku od 1 stycznia 2022 roku znajdą zastosowanie zmienione stawki. Oznacza to, że opodatkowanie podatkiem akcyzowym transakcji sprzedaży wybranych poniższych wyrobów akcyzowych powinno zostać oparte na nowych stawkach obowiązujących od 1 stycznia bieżącego roku.

W przypadku wyrobów węglowych zmianie ulegną elementy kalkulacji podatku akcyzowego:

1)         dla węgla objętego pozycją CN 2701

23,8 GJ/1000 kilogramów x 1,38 zł/GJ = 32,844 zł (33 zł po zaokrągleniu);

2)         dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702

8,6 GJ/1000 kilogramów x 1,38 zł/GJ = 11,868 zł (12 zł po zaokrągleniu);

3)         dla koksu objętego pozycją CN 2704

27,5 GJ/1000 kilogramów x 1,38 zł/GJ = 37,95 zł (38 zł po zaokrągleniu).

Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym uległy podwyższeniu (na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2021 poz. 2427) poniższe wybrane stawki dla:

  • wyrobów węglowych – z 1,28 zł/GJ na 1,38 zł/GJ
  • olejów opałowych ciężkich – z 64 zł/1000 kg na 69 zł/1000 kg
  • gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – z 1,28 zł/GJ na 1,38 zł/GJ
  • pozostałych paliw opałowych (gazowych) – z 1,28 zł/GJ na 1,38 zł/GJ
  • pozostałych paliw opałowych – z 64 zł/1000 kg na 69 zł/1000 kg

Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na obniżenie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku niektórych stawek podatku akcyzowego zgodnie z art. 164a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym tj. dla:

  • benzyn silnikowych – z 1514 zł/1000 l na 1413 zł/1000 l
  • olejów napędowych – z 1145 zł/1000 l na 1104 zł/1000 l
  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – z 1145 zł/1000 l na 1104 zł/1000 l
  • paliw gazowych (skroplonych) przeznaczonych do napędu silników spalinowych – z 644 zł/1000 kg na 387 zł/1000 kg
  • energii elektrycznej – z 5 zł/MWh na 4,60 zł/MWh

W powyższym okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku zgodnie z art. 163d ustawy o podatku akcyzowym przewiduje się również zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.