Wyniki badań emisji dla rozpalania od góry

Nieza­leżne bada­nia z kilku ośrod­ków na świecie pokazu­ją, że roz­palanie od góry w prze­badanych piecach obniżało emisję pyłów o 50-80% a ben­zo-a-pirenu (badane tylko w jed­nym przy­pad­ku) o ~80%. Potwierdza to obserwac­je z domowych kotłowni: mniej dymu, mniej sadzy, mniejsze zuży­cie opału – to mniejsza emis­ja zanieczyszczeń.