Katowice, 11 lipca 2018 r.

 

Szanowny Pan

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

Wiejska 6/8

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku

W dniu 5 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy nr 2377, dalej jako Ustawa).  W imieniu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (dalej jako Izba) pragnę złożyć na ręce Pana Marszałka stanowisko Izby w zakresie wskazanej Ustawy, która będzie obecnie przedmiotem prac Senatu.

Ustawa ta niewątpliwie dotyka ważnego problemu, wymagającego uregulowania przez ustawodawcę. Działania mające na celu redukcję tzw. niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza są konieczne. Uchwalona przez Sejm RP Ustawa adresuje wiele problemów, które są często źródłem zwiększonej emisji do atmosfery szkodliwych związków oraz pyłów zawieszonych.

Wiele zapisów Ustawy budzi jednak wciąż ogromne obawy Izby w zakresie ich wpływu na rynek węgla opałowego dostarczanego do tzw. sektora socjalno-bytowego. Wynika to z faktu, iż Ustawa wprowadza wiele wysoce sformalizowanych wymogów i zmian w zakresie sprzedaży węgla tuż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, do którego sprzedawcy już ukończyli przygotowania. W ocenie Izby wskazane jest użycie takich środków, które dadzą możliwość realizacji zakładanych celów regulacji ale z możliwością wsparcia tych podmiotów, na których spoczywa największy ciężar ich wdrożenia.

Niewątpliwie najważniejszą kwestią wymagającą rozważenia przez Senat RP jest termin wejścia w życie Ustawy, który obecnie wynosi 14 dni od publikacji Ustawy w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Ministra Finansów, w Polsce funkcjonuje ok. 10 tysięcy podmiotów posiadających status  pośredniczącego podmiotu węglowego. Znaczna część tej grupy to małe i mikro firmy rodzinne, będące jedynym zabezpieczeniem opału na zimę dla setek tysięcy mieszkańców małych miast i wsi, dla których węgiel pozostaje wciąż jedynym źródłem ciepła, na które mogą sobie pozwolić z racji sytuacji majątkowej. To te firmy rodzinne będą musiały udźwignąć nową i skomplikowaną regulację prawną. Czy zatem 14 dni w ocenie ustawodawcy to wystarczający czas na to aby się przygotować do nowych wymogów?

Trzeba pamiętać, że dla większości osób i firm dopiero publikacja w dzienniku ustaw jest pierwszym kontaktem z nową regulacją. Zwłaszcza, że jak można prześledzić nawet na podstawie tej Ustawy  – w trakcie jej procedowania było dokonywanych wiele radykalnych zmian, więc dopiero wersja opublikowana daje pewność co do tego jaki jest kształt normy jaką należy zastosować. Mając na względzie powyższe apelujemy do Pana Marszałka i Senatu RP o zmianę art. 5 Ustawy poprzez wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy do 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Kolejną kwestią, którą poddajemy pod ocenę Pana Marszałka i Senatu RP jest kwestia wprowadzenia karencji w stosowaniu systemu kar. Ustawa przewiduje bardzo wysokie kary za jej naruszenie, w tym również karę pozbawienia wolności. Przykładowo za wprowadzenie do obrotu paliwa stałego niezgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 1–3 podlega się grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Takie wysoce sankcyjne regulowanie kwestii obrotu gospodarczego może spowodować, że wiele podmiotów w obawie przed ryzykiem przypadkowego błędu zrezygnuje z prowadzenia sprzedaży węgla ponieważ zyski z tej działalności mogą nie pokryć ewentualnych kar. Co więcej, w pierwszym okresie sprzedawany będzie węgiel zgromadzony na składach węgla przed uchwaleniem Ustawy, a zatem mógł w niektórych przypadkach nie spełniać nowych norm jakościowych.

Odnosząc się do powyższego apelujemy o rozważenie wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w okresie pierwszych sześciu miesięcy od wejścia w życie Ustawy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po raz pierwszy u danego podmiotu kontrolujący mógłby odstąpić od nałożenia kary i udzielić pisemnego pouczenia. Taka regulacja pozwalałby na wyważenie sankcyjnego i prewencyjnego charakteru nowych przepisów i dałaby narzędzie do zrównoważonego wprowadzenia nowych wymogów prawnych.

 

Pozostaję w nadziei, że przedstawione postulaty zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione przez Senat RP w trakcie procedowania Ustawy. Deklaruję również swoje pełne zaangażowanie i gotowość wsparcia Senatu RP w pracach nad tą Ustawą.

 

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Łukasz Horbacz

Prezes Izby

 

POBIERZ: uwagi do norm dla wegla SENAT 20180711