Pragniemy zwrócić uwagę na planowane wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w odniesieniu do dostaw węgla kamiennego oraz innych wyrobów węglowych.

Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą wspomnianego rozwiązania.

  • 23 stycznia 2019 r. została opublikowana decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca na wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności m.in. w odniesieniu do dostaw węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz koksu i półkoksu.
  • Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy trafia wyłącznie kwota netto, zaś kwota VAT wpłacana przez nabywców trafia na specjalny rachunek VAT, z którego podatnicy mają bardzo ograniczone możliwości korzystania –  środki z tego rachunku w praktyce mogą zostać wykorzystane do zapłaty VAT do urzędu skarbowego lub uiszczenia VAT naliczonego dostawcy; a wykorzystanie ich w innym celu wymaga zgody organu podatkowego.
  • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, podobnie jak obecnie funkcjonujące dobrowolne rozwiązanie, będzie miało zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji pomiędzy podatnikami VAT (tzw. B2B) – sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie objęta tym mechanizmem.
  • Otrzymana decyzja Komisji Europejskiej nie oznacza automatycznego objęcia mechanizmem podzielonej płatności obrotu wyrobami węglowymi – polski ustawodawca może jednak teraz podjąć działania zmierzające do uchwalenia takich regulacji.
  • W najbliższym czasie będą trwały prace nad projektem ustawy wprowadzającej obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
  • W naszej ocenie ewentualne wejście w życie planowanego rozwiązania może w istotny sposób wpłynąć na codzienne funkcjonowanie podmiotów zajmujących się obrotem paliwami stałymi oraz ich płynność finansową.
  • Dlatego Izba będzie wyrażać sprzeciw przeciwko działaniom mającym na celu zmianę zakresu towarów objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności.

Bez względu na powyższe rekomendujemy monitorowanie przebiegu prac legislacyjnych w tym zakresie oraz śledzenie informacji jakie będą przekazywane przez Izbę.