Rząd przygotował duży program wsparcia o nazwie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pomocy powinni się przygotować, gdyż już niebawem ruszy nabór wniosków do programu.

Najważniejsze informacje dotyczące programu pomocowego:

 

Pomoc przyznawana będzie w związku ze zwiększonymi kosztami zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Wartość zwiększonego kosztu (dalej: „Koszty Kwalifikowane”) oblicza się na podstawie średniej ceny energii/gazu w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w stosunku do średnich cen zakupu energii/gazu z okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Program na razie ma objąć jedynie okres 02.2022 – 12.2022, jednak nie wyklucza się rozszerzenia go na rok 2023. Maksymalny budżet programu wynosi 5,079 mld PLN. Jeżeli suma wartości pomocy z pozytywnie rozpatrzonych wniosków przekroczy kwotę przewidzianą w budżecie, wypłacone zostaną kwoty pomocy proporcjonalnie pomniejszone.

 

Pomoc będą mogły otrzymać tylko te podmioty, u których:

 

– ceny energii/gazu we wnioskowanym okresie wzrosły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego

– koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.

– co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską (np. 05.10.Z – Wydobywanie węgla kamiennego, 08.99.Z – Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 19.10.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu)

– nie występują zaległości z zapłatą podatków i należności do ZUS (potwierdzone zaświadczeniami).

 

Pomoc ma być udzielana w następującej procedurze:

Podmiot składa wniosek o udzielenie pomocy publicznej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatora programu) poprzez udostępniony formularz internetowy.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełniania przez warunków do jej otrzymania oraz prawidłowości rozliczenia się z udzielonej pomocy.

Zawarcie umowy między podmiotem a operatorem programu.

Wypłata kwoty pomocy.

Rozliczenie pomocy – przedstawienie operatorowi programu odpowiednich dokumentów w terminie do 31 marca 2023 r. oraz raportu biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej

 

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszona w BIP NFOŚiGW  oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości ich składania. Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wypłata środków powinna nastąpić  w lutym br.

 

Pomoc ma być bezzwrotna, jeżeli beneficjent rozliczy ją zgodnie z programem i jej kwota będzie odpowiadać prawidłowo dokonanym obliczeniom.

 

W programie obowiązywać będą limity pomocy publicznej na jeden podmiot (beneficjenta):

limit podstawowy 50% Kosztów Kwalifikowanych,

limit zwiększony 80% Kosztów Kwalifikowanych,

przy czym Koszty Kwalifikowane to koszty poniesione wskutek wyższych cen energii i gazu względem poprzedniego okresu.

 

Oprócz limitu podstawowego i zwiększonego dla jednego podmiotu, obowiązują również odpowiadające im limity określające maksymalny łączny poziom kwot pomocy udzielonej podmiotom z jednej grupy kapitałowej:

limit podstawowy – 4 mln EUR na grupę,

limit zwiększony – 50 mln EUR w przypadku spadku wartości EBITDA o 40%.

O rozpoczęciu naboru wniosków będziemy informować na naszym profilu, zapraszamy serdecznie do jego obserwowania.