Pomorska Uchwała Antysmogowa

Stanowisko Izby

Aktualności

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”

VIII edycja Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019” organizowana przez Polską Izbę Ekologii i Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Uroczystej Gali 18. Edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 29 października br.

Nabór zgłoszeń do Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” trwał od 10.05.2019 r. do 20.09.2019 r. Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl i www.pie.pl/topten.html. Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są; Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa, Główny Instytut Górnictwa Katowice oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska z Wrocławia.

Koordynatorem Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019”, podobnie jak dotychczas jest dr inż. Krystyna Kubica – ekspert PIE ds. ochrony powietrza.

 Patronatu honorowego nad VII edycją Konkursu udzielili Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.

Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: czasopisma „Magazyn Instalatora”, „Rynek Instalacyjny”, „Magazyn Biomasa”, kwartalnik „Ekologia”, a także Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Korporacja Kominiarzy Polskich oraz Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

Celem kontynuowanego Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych, poprzez publikację Listy  TOPTEN wyróżnionych produktów – kotłów grzewczych o mocy cieplnej do 500 kW, www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach TOPTEN wyróżnionych produktów mają prawo do stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2019. Prawo to przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła (na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem konkursu TOPTEN).  W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW,  a tym samym Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Ich nabór jest ciągły, a wyniki są dostępne pod adresem www.kotlyna5.pl. Pełna dokumentacja Konkursu jest dostępna pod adresami: www.topten.info.pl oraz www.pie.pl/topten.html.

 

Zasady Konkursu TOPTEN; Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Parametr kryterium uwzględnia  dwa podstawowe parametry jakościowe kotłów (w stosunku 1:3): sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx i pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W zasadach dotyczących oceny kotłów od  VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, wprowadzono premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa, a także premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa stałego na emisję pyłu – stałych cząstek (PM) i zanieczyszczeń z nim związanych, w trakcie eksploatacji kotła.

Tegoroczna edycja Konkursu, trwająca od 10 maja do 20 września br., podobnie jak w  ubiegłym roku obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe – kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów („kW”) lub mniejszej, czyli o wszystkie kotły objęte przepisami  Rozporządzenia Komisji Europejskiej ekoprojekt, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, oraz wszystkie kotły objęte przepisami normy PN-EN 303-5:2012, a tym samym  przepisami noweli Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 lutego 2019 r.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa, Głównego Instytutu Górnictwa Katowice oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W VIII edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listy rankingowe TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2019 pod kolejnym numerem, wynikającym z wartości uzyskanego parametru kryterialnego, uzyskały sumarycznie 9 urządzenia grzewcze:

 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 1;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW – 2 produktów, Tabela 2;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW: – 3 produkty, Tabela 3;

Pełna informacja o wynikach Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019” jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl  i www.pie.pl/topten.html.

W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania  i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690). Ich nabór jest ciągły, a pełna dokumentacja jest dostępna na portalach: www.topten.info.plwww.pie.pl/topten.html, www.kotlyna5.pl/.

 

W roku 2019 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 500 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane kolejne urządzenia grzewcze w następujących kategoriach, Załącznik 1:

 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 4;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW: – 3 produktów, Tabela 5
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW: – 4 produkty, Tabela 6;

Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).

Katowice, październik 2019 r

 

Załącznik 1.

Tabela 1. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.

 

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. CARBO 5

PLUS 35 kW

KOTŁY WOŹNIAK

Józef Woźniak

„Zakład Ślusarski”

Wronów 3a

63-308 Gizałki

2. CARBO 5

PLUS 25 kW

KOTŁY WOŹNIAK

Józef Woźniak

„Zakład Ślusarski”

Wronów 3a 63-308 Gizałki

3. KORAL 10 kW Zakłady Górniczo-Metalowe

„Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200 Starachowice

4. EKO

BUDMET

NOCOŃ 25 kW

P.W. BUDMET

Dariusz Nocoń,

Adam Nocoń

ul. Staszica 171

41-250 Czeladź

 

 

Tabela 2. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW.

 

 

Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. 2. 3.
1. Genesis Plus

KPP 25

GALMET sp. z o.o. Sp K.

ul. Raciborska 36

48-100 Głubczyce

2. Genesis Plus

KPP 34

GALMET sp. z o.o. Sp K.

ul. Raciborska 36

48-100 Głubczyce

 

 

 

Tabela 3. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW.

 

Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. 2. 3.
1. SlimKo MAX 70 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

2. SlimKo MAX 300 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

3. SlimKo MAX 150 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

 

Tabela 4. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.

 

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. CARBO 5

PLUS 35 kW

KOTŁY WOŹNIAK

Józef Woźniak

„Zakład Ślusarski”

Wronów 3a

63-308 Gizałki

2. CARBO 5

PLUS 25 kW

KOTŁY WOŹNIAK

Józef Woźniak

„Zakład Ślusarski”

Wronów 3a 63-308 Gizałki

3. KORAL 10 kW Zakłady Górniczo-Metalowe

„Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200 Starachowice

4. EKO

BUDMET

NOCOŃ 25 kW

P.W. BUDMET

Dariusz Nocoń,

Adam Nocoń

ul. Staszica 171

41-250 Czeladź

 

 

Tabela 5. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.

 

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. Genesis Plus

KPP 25

GALMET sp. z o.o. Sp K.

ul. Raciborska 36

48-100 Głubczyce

2. Genesis Plus

KPP 34

GALMET sp. z o.o. Sp K.

ul. Raciborska 36

48-100 Głubczyce

3. SEG PELLET 20 kW METAL-FACH

Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66

 

Tabela 6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303‑5:2012 w roku 2019.

 

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. SlimKo MAX 70 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

2. SlimKo MAX 300 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

3. SlimKo MAX 150 PPHU „KOTŁOSPAW” S.C.

Przemysław i Jakub Wrońscy

Ul. Szenica 38

63-300 Pleszew

4. Genesis Plus

KPP 62

GALMET sp. z o.o. Sp K.

ul. Raciborska 36

48-100 Głubczyce

 

Więcej informacji na stronie www.pie.pl i www.topten.info.pl, www.kotlyna5.pl/info.

Katowice, październik 2019 r.

 

Oświadczenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w sprawie krytycznego zakresu nieprawdziwości informacji zawartych w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018”

Oświadczenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w sprawie krytycznego zakresu nieprawdziwości informacji zawartych w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018”, opublikowanym w dniu 7.10.2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, a także związanych z nim dalszych informacji Skawińskiego Alarmu Smogowego

Absolutnie nie zgadzamy się z danymi i wnioskami zawartymi w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018” (nazywany dalej Raportem), autorstwa Pani dr hab. Agnieszki Pac oraz Pani dr Elżbiety Sochackiej-Tatara (nazywanych dalej Autorami), opublikowanym w dniu 7.10.2019 przez Gminę Skawina (nazywana dalej Wydawcą) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina. Wnioskujemy również o wydanie przez autorki oraz wydawcę, a także przez dalszego publikatora raportu w postaci Skawińskiego Alarmu Smogowego, odpowiednich publicznych sprostowań. Powyższe zdania i wnioski opieramy na następujących dowodach:

1) W Raporcie na rycinie 10 pokazano, że umieralność na nowotwory w Skawinie w roku 2016 wyniosła 33%, odnosząc to do 27,3% w Małopolsce oraz 28,1% w Polsce i wskazując dalej wnioskodawczo, że umieralność ze względu na nowotwory w Skawinie jest znacząco wyższa, niż w Małopolsce. Jeśli zsumuje się natomiast w Raporcie udział poszczególnych przyczyn zgonów mieszkańców Skawiny, a wartość ta powinna dać wynik 100%, otrzymuje się niewiarygodną, niemożliwą do uzyskania wartość sumaryczną 106,7%. Wskazuje to na zafałszowanie danych dotyczących umieralności w Skawinie w roku 2016. Wielce prawdopodobnym jest, że zafałszowanie to dotyczy właśnie procentowego udziału zgonów związanych z nowotworami, gdyż stanowią one drugą co do ilości liczbę zgonów w Skawinie.

2) Prawdziwość informacji z pkt.1 podbijają faktograficznie dane źródłowe pochodzące z Roczników Statystycznych GUS. Ich analiza dla roku 2016 pokazała bowiem, że udział zgonów spowodowanych nowotworami w Skawinie daje 28,1%, a nie jak pokazywane w Raporcie 27,3%.

3) Podane fałszerstwa pokazane w punktach 1 i 2 stały się zapewne podstawą wskazania w Raporcie na znacząco wyższe w Skawinie, niż w Małopolsce, wartości umieralności z powodu nowotworów (zawyżenie umieralności w Skawinie oraz obniżenie poziomu umieralności w Małopolsce).

4) Powyższe zapewne miało podbić wagę przekazu Raportu, co wynika z publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, który zbudował i opublikował w oparciu o te, przekłamane dane swój baner internetowy oraz opisujący go tekst. Rozumiemy powyższe jako jawną, celową manipulację oraz sfałszowanie wyników. W sposób zasadniczy podważa to także markę tak Autorów Raportu, jak i samego Collegium Medicum UJ, z którego Autorzy się wywodzą oraz reputację Skawińskiego Alarmu Smogowego.

5) Niezależnie od fundamentalnych błędów natury obliczeniowej, należy zwrócić uwagę również na wątpliwości natury metodycznej, związane ze sposobem prowadzonego wnioskowania. Wnioski, jak wskazano nieprawdziwe, zostały bowiem wysnute na bazie danych, jak wskazano również nieprawdziwych, dotyczących jednego roku. Taki sposób wnioskowania uwłacza naszym zdaniem prawom metodyki statystyki matematycznej. Do wyciągania wniosków o charakterze nawet tylko jakościowym potrzeba bowiem danych z okresu przynajmniej pięcioletniego, a do analiz trendów w układzie rocznym wymagane są dane dziesięcioletnie.

6) Punkt 5 potwierdza analiza danych źródłowych z GUS dotyczących tzw. surowej umieralności z powodu nowotworów, która została załączona do Raportu jako tabela A5. Pokazuje ona na przykład, że w roku 2014 umieralność na nowotwory w Skawinie wyniosła 21,8%, przy 24,1% w Małopolsce oraz 26,1% w Polsce. Wskazuje to więc, po pierwsze na możliwe niższe poziomy umieralności w Skawinie, niż w Małopolsce i w Polsce, a po drugie, przy odniesieniu do danych dla pozostałych lat, na duże wahania wartości tych wskaźników w tychże regionach.

7) Należy zwrócić uwagę także na błędy stylistyczne, które znalazły się w Raporcie w tytule ryciny 10 (słowo „proporcjona” zamiast słowa „proporcjonalna”) oraz w tytule artykułu publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, gdzie użyto słowa „alrmujący” zamiast „alarmujący”. Wskazuje to na niski poziom jakościowy prezentowanych danych, a także wyciąganych na ich podstawie wnioskowań.

8) Nasz niesmak, przedstawiony w niniejszym oświadczeniu, podbija dodatkowo fakt, że omawiany Raport został opublikowany w dniu 7.10.2019, a więc na 6 dni przed wyborami parlamentarnymi, stanowiąc, zwłaszcza w odniesieniu do opierania się na historycznych i jak wskazano nieprawdziwych danych dla roku 2016, element jawnej gry wyborczej. Nie możemy się na to zgodzić.

Jako Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla nie możemy się zgodzić na powyższe, wykazane manipulacje oraz fałszerstwa i jeszcze raz wnioskujemy o wykonanie odpowiednich sprostowań przez Panie dr hab. Agnieszkę Pac oraz dr Elżbietę Sochacką-Tatara, Gminę Skawina oraz Skawiński Alarm Smogowy. Nawołujemy również do obiektywizmu i prawdy w publikowaniu wszelkich danych i wyciąganiu wszelkich wniosków w tych jakże ważnych sferach naszego życia. Odwołujemy się w tej kwestii do obiektywizmu Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, zaprzeczających ocenianemu raportowi, jak i wielu innym, które do tej pory ujrzały światło dzienne. Gwarantujemy również, że jako Izba zawsze działaliśmy i będziemy działać w taki sposób ze swojej strony.

Więcej aktualnych informacji na temat ww. sprawy znajdą Państwo w serwisie internetowym Pana Bartłomieja Krzycha – ekonomisty, niezależnego działacza, redaktora serwisu Fakty o Smogu:

https://panbartek.pl/afera-smogowa/?fbclid=IwAR0xtyU2zxHiq8MqkoVe3ax6mCudYzxJyQvLgUzNy_vjJrysDLr_29XyqTM

 

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących kluczowych dla sprzedawców węgla zmian w prawie jakie w najbliższym czasie zaczną obowiązywać.

 Rejestracja trwa do 17 października 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenia odbędą się w:

 • Katowicach – 22 października 2019 r.
 • Łodzi – 23 października 2019 r.

W ramach szkoleń zostaną omówione następujące tematy:

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w obrocie wyrobami węglowymi od 1 listopada 2019 r.
 • Biała lista podatników – jak uniknąć kar za brak jej stosowania od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w podatku akcyzowym – jakie zmiany czekają nas w 2020 r. i co oznaczają dla sprzedawców wyrobów węglowych
 • Zmiany w terminach płatności w transakcjach handlowych – obowiązek stosowania skróconych terminów płatności od 1 stycznia 2020 r.
 • Normy jakości – doświadczenia z kontroli i wnioski dla sprzedawców
 • Uchwały antysmogowe – przegląd nowych i planowanych uchwał

Szkolenie poprowadzi Łukasz Janiga, ekspert IGSPW w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania rynku wyrobów węglowych w Polsce.

W załączonych plikach znajdą Państwo szczegółowy program, zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona to o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

broszura_szkolenie_IGSPW

Zmiany_prawne_szkolenie_formularz_IGSPW

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla – podsumowanie

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla odbyła się 30.05 –1.06.2019 w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem. Było to najważniejsze spotkanie dystrybutorów i producentów polskiego węgla oraz targi sprzętu i usług dla dystrybutorów węgla.

W spotkaniu trwającym 2 dni podzielonym na panele dyskusyjne wzięło udział ponad 250 uczestników oraz 12 wystawców. Była to jedyna  okazja do spotkania tak szerokiego grona „ludzi węgla”, z całej Polski    i związanych z różnymi producentami.

Walne Zgromadzenie IGSPW stało się na ten czas platformą wymiany poglądów  i doświadczeń a także miejscem spotkania dawno nie widzianych przyjaciół.

Na zaproszenie Izby gościliśmy przedstawicieli: PGG S.A., Tauron Wydobycie S.A., Haldex S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., JSW S.A., ZG Siltech Sp. z o. o., PG Silesia Sp. z o. o., Katowicki Węgiel sp. z o. o., PGE Paliwa Sp. z o. o., ZG EKO-Plus SP. z o. o., Węglokoks S.A., JSW Innowacje S.A.,

Odbyło się 13 prelekcji.

Łukasz Janiga z Kancelarii Layer-Janiga w przystępny sposób przedstawiał uczestnikom zagadnienia prawne związane z najbardziej palącymi tematami ostatnich miesięcy. Wystąpienie obejmowało 4 tematy:

– Normy Jakości Węgla – wnioski z dotychczasowych kontroli

– Kontrola PiH – Przyśpieszony kurs samoobrony

– Zmiany w przepisach Akcyzowych – teoria vs. praktyka –

– Co nas czeka w tym roku – wybrane zmiany w prawie mające wpływ na handel węglem.

Wojciech Szulik – Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu z Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawcze przedstawił pomysł walki ze smogiem przez promowanie najlepszych ekopaliw węglowych. Miało by się to odbywać poprzez stałą kontrolę produkowanego przez Członków Izby ekogroszków i umieszczaniu wyników na platformie cyfrowej.

Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom – czyli jak przez internet zostać okradzionym z dorobku swojego i firmy ostrzegał Jakub Mrugalski z portalu Niebezpiecznik.pl

Swoimi wątpliwościami czy biomasa jest zawsze BIO? Podzieliła się z nami  Marta Jach-Nocoń  specjalista ds. wdrożeń i rozwoju w P.P.U.H Zamech Zygmund Nocoń, produkującego kotły malej mocy.

Adam Nocoń – Współwłaściciel P.W. „BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, założyciel Polskiej Rady Pelletu, członek międzynarodowej organizacji The Society for Organic Petrology zastanawiał się czy zastąpienie wszystkich kotłów w Polsce kotłami 5 klasy rozwiąże problem smogu.

Kolejne prelekcje związane ze smogiem prowadzili Artur Krasowski konstruktor kotłów na paliwa stałe, który uważa, że niska sprawność spalania jest prawdziwą przyczyną smogu w Polsce oraz dr Robert Kubica z Politechniki Śląskiej który przybliżał nam zalety elektrofiltrów.

Wojciech Treter, Redaktor Naczelny często odwiedzanego portalu CzysteOgrzewanie.pl przedstawił tematykę zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza dzięki małoemisyjnym technikom palenia.

Wpływ parametrów technicznych kominów na emisję zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe przedstawił  dr inż. Krzysztof Drożdzol  Mistrz Kominiarski  Cechu Kominiarzy Polskich a jednocześnie adiunkt na Wydziale Budownictwa  i Architektury Politechniki Opolskiej

Wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce przedstawił  dr Tomasz Herudziński z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Realny związek między smogiem, a średnią długością życia komentował dr inż. Paweł Bogacz adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jeden z liderów Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK

Na zakończenie dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Katedry Rachunkowości – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawiła swoje badania, wykonane na zlecenie Izby z których wynika, że węgiel będzie najtańszym paliwem dla ogrzewnictwa indywidualnego w perspektywie najbliższych 5 lat.

Pomiędzy prelekcjami można było zapoznać się z ofertą wystawców.

Swoje produkty i usługi oferowali nam:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w zakresie badań jakości węgla

COB Business Sp. z o.o. – oferta z zakresu windykacji

Flotex – Polska II Sp. z o.o. Sp. k. – oferta kart flotowych

Alima-Pack Systemy Pakowania S.A. – oferta linii ważąco-pakujących i automaty

Atlas Poland – oferta maszyn przeładunkowych

Budmet Nocoń – oferta eko kotłów

Grupa CZH S.A. – elektrofiltry kominowe

Domasz Tomasz Waligóra – oferta maszyn do ważenia i  pakowania materiałów sypkich

Haldex S.A.

PGG S.A.

Rea Elektronik Sp. z o. o.

Lausitz Energie Bergbau Ag

Tauron Wydobycie S.A.

Oczywiście nie zabrakło również dobrej zabawy. Kapela góralska zabawiała nas tańcem, śpiewem i wspólnymi występami podczas regionalnej kolacji, zaś podczas uroczystego bankietu można było tańczyć do rana.

Foto i Video relacja z wydarzenia pod linkiem: http://polski-wegiel.pl/6-konferencja-igspw-rezydencja-nosalowy-dwor-zakopane/

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW została Patronem Medialnym konkursu TOP TEN 2019. Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałeNiezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organizatorami konkursu są:

                            
 Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.pie.pl/topten.html