OŚWIADCZENIE

Dotyczy oszczerstw ze strony Panów Jakuba Jędraka i Łukasza Adamkiewicza

wobec Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Pana dr Grzegorza Libora

w kontekście raportu dr Libora zatytułowanego „Ubóstwo Energetyczne – śmiertelność i jej koszt.

 Szacunki na podstawie dostępnych danych” (10/01/2019r)

 1. Autor raportu znał ograniczenia stosowanej metodologii, o których sam wspomina i do których prowadzi załączona do raportu bibliografia. Wynikają one przede wszystkim z niewystarczającej ilości danych, jak i wad zastosowanego algorytmu.
 2. Zastosowany algorytm obliczania śmiertelności z powodu zimna i stanowiących jego pokłosie chorób jest powszechnie znany w badaniach nad ubóstwem energetycznym w Wielkiej Brytanii, pomimo swoich wad. Jest to najlepszy dotychczas opracowany model stosowany do tego rodzaju obliczeń, biorąc pod uwagę dostępne dane.
 3. Przyjęta liczba 35 tysięcy zgonów, o czym mowa w raporcie, to wynik założenia, że nadwyżka zgonów miedzy okresem letnim a zimowym w całości spowodowana jest zimnem. Przyjęto, że „wszystkie zgony spowodowane zostały zimnem lub też chorobami wynikającymi z faktu życia w ubóstwie energetycznym, a nie innymi czynnikami, np. zanieczyszczeniem powietrza”, więc autor wskazuje również na problem smogu. Postąpiono tak ze względu na brak danych pozwalających odróżnić zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza a ubóstwem energetycznym czy też innymi czynnikami charakterystycznymi dla okresu zimy.
 4. Raport był przygotowany dla roku 2017, dlatego że był to ostatni rok, dla którego dostępne były niezbędne do obliczeń dane. Nie planowano badań porównawczych. Krytyka, że celowo wybrano ten okres jest zatem bezpodstawna.
 5. Choć artykuł, na który autor powołuje się w swoim opracowaniu jasno wskazuje na ograniczenia metodologiczne stosowanego algorytmu, o których wspominają krytycy raportu, to równocześnie podkreśla konieczność prowadzenia tego typu badań i dopracowywania stosowanej metodologii. Warto zaznaczyć, że został on opublikowany w renomowanym czasopiśmie.
 6. Przygotowany przez osoby działające pod szyldem Polskiego Alarmu Smogowego artykuł ma charakter nie tyle krytycznej analizy, co jest zbiorem samokrytycznych stwierdzeń samego autora przygotowanego dla IGSPW raportu, a więc Pana dr Grzegorza Libora, oraz fragmentów zagranicznego artykułu, na który on sam się powołuje.
 7. Fakt umieszczenia stosownych odwołań do literatury sprawia, że jakikolwiek zarzut chęci ukrycia niedoskonałości stosowanej metodologii jest bezpodstawny. Można zresztą przypuszczać, że Panowie Jakub Jędraka i Łukasz Adamkiewicz dotarli to krytyki omawianej metodologii dzięki autorowi raportu – Panu dr Grzegorzowi Liborowi, który wyraźnie wskazał miejsce, w którym ów artykuł i ową krytykę można znaleźć.
 8. Jakiekolwiek insynuacje, że raport miałby służyć interesom IGSPW uznać należy również za bezpodstawny. Zagadnienie ubóstwa energetycznego jest analizowane przez Izbę od dłuższego czasu. Zlecone badanie miało na celu ocenę możliwej skali tego zjawiska. Autor raportu został poproszony o dokonanie omawianej estymacji w oparciu o dostępne dane. Zlecający nie miał wpływu na proces badawczy i już na wstępnym etapie został poinformowany o ograniczeniach metodologicznych, jak i co do niepewności planowanej estymacji w wymiarze ilościowym.
 9. Zaprezentowane w raporcie dane to dane szacunkowe, których przytaczania wymaga znajomości całego raportu, a nie jedynie pewnych jego fragmentów, co tłumaczyłoby, jak wiele zamieszania zaprezentowane dane wywołały.
 10. Niemniej jednak z perspektywy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym wydaje się, że szum wokół raportu uznać należy za coś pozytywnego i potrzebnego, aby osobom tym pomóc.
 11. Wzywamy również do natychmiastowego zaprzestania działań szkalujących Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Pana dr Grzegorza Libora. Działania te podejmowane są w sposób sprzeczny z zasadami etyki i mogą być uznane za przykład mowy nienawiści.

Łukasz Horbacz                                            dr Grzegorz Libor

Prezes IGSPW

Scan oświadczenia do pobrania: OSWIADCZENIE IGSPW&LIBOR