Oświadczenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w sprawie krytycznego zakresu nieprawdziwości informacji zawartych w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018”, opublikowanym w dniu 7.10.2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, a także związanych z nim dalszych informacji Skawińskiego Alarmu Smogowego

Absolutnie nie zgadzamy się z danymi i wnioskami zawartymi w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018” (nazywany dalej Raportem), autorstwa Pani dr hab. Agnieszki Pac oraz Pani dr Elżbiety Sochackiej-Tatara (nazywanych dalej Autorami), opublikowanym w dniu 7.10.2019 przez Gminę Skawina (nazywana dalej Wydawcą) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina. Wnioskujemy również o wydanie przez autorki oraz wydawcę, a także przez dalszego publikatora raportu w postaci Skawińskiego Alarmu Smogowego, odpowiednich publicznych sprostowań. Powyższe zdania i wnioski opieramy na następujących dowodach:

1) W Raporcie na rycinie 10 pokazano, że umieralność na nowotwory w Skawinie w roku 2016 wyniosła 33%, odnosząc to do 27,3% w Małopolsce oraz 28,1% w Polsce i wskazując dalej wnioskodawczo, że umieralność ze względu na nowotwory w Skawinie jest znacząco wyższa, niż w Małopolsce. Jeśli zsumuje się natomiast w Raporcie udział poszczególnych przyczyn zgonów mieszkańców Skawiny, a wartość ta powinna dać wynik 100%, otrzymuje się niewiarygodną, niemożliwą do uzyskania wartość sumaryczną 106,7%. Wskazuje to na zafałszowanie danych dotyczących umieralności w Skawinie w roku 2016. Wielce prawdopodobnym jest, że zafałszowanie to dotyczy właśnie procentowego udziału zgonów związanych z nowotworami, gdyż stanowią one drugą co do ilości liczbę zgonów w Skawinie.

2) Prawdziwość informacji z pkt.1 podbijają faktograficznie dane źródłowe pochodzące z Roczników Statystycznych GUS. Ich analiza dla roku 2016 pokazała bowiem, że udział zgonów spowodowanych nowotworami w Skawinie daje 28,1%, a nie jak pokazywane w Raporcie 27,3%.

3) Podane fałszerstwa pokazane w punktach 1 i 2 stały się zapewne podstawą wskazania w Raporcie na znacząco wyższe w Skawinie, niż w Małopolsce, wartości umieralności z powodu nowotworów (zawyżenie umieralności w Skawinie oraz obniżenie poziomu umieralności w Małopolsce).

4) Powyższe zapewne miało podbić wagę przekazu Raportu, co wynika z publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, który zbudował i opublikował w oparciu o te, przekłamane dane swój baner internetowy oraz opisujący go tekst. Rozumiemy powyższe jako jawną, celową manipulację oraz sfałszowanie wyników. W sposób zasadniczy podważa to także markę tak Autorów Raportu, jak i samego Collegium Medicum UJ, z którego Autorzy się wywodzą oraz reputację Skawińskiego Alarmu Smogowego.

5) Niezależnie od fundamentalnych błędów natury obliczeniowej, należy zwrócić uwagę również na wątpliwości natury metodycznej, związane ze sposobem prowadzonego wnioskowania. Wnioski, jak wskazano nieprawdziwe, zostały bowiem wysnute na bazie danych, jak wskazano również nieprawdziwych, dotyczących jednego roku. Taki sposób wnioskowania uwłacza naszym zdaniem prawom metodyki statystyki matematycznej. Do wyciągania wniosków o charakterze nawet tylko jakościowym potrzeba bowiem danych z okresu przynajmniej pięcioletniego, a do analiz trendów w układzie rocznym wymagane są dane dziesięcioletnie.

6) Punkt 5 potwierdza analiza danych źródłowych z GUS dotyczących tzw. surowej umieralności z powodu nowotworów, która została załączona do Raportu jako tabela A5. Pokazuje ona na przykład, że w roku 2014 umieralność na nowotwory w Skawinie wyniosła 21,8%, przy 24,1% w Małopolsce oraz 26,1% w Polsce. Wskazuje to więc, po pierwsze na możliwe niższe poziomy umieralności w Skawinie, niż w Małopolsce i w Polsce, a po drugie, przy odniesieniu do danych dla pozostałych lat, na duże wahania wartości tych wskaźników w tychże regionach.

7) Należy zwrócić uwagę także na błędy stylistyczne, które znalazły się w Raporcie w tytule ryciny 10 (słowo „proporcjona” zamiast słowa „proporcjonalna”) oraz w tytule artykułu publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, gdzie użyto słowa „alrmujący” zamiast „alarmujący”. Wskazuje to na niski poziom jakościowy prezentowanych danych, a także wyciąganych na ich podstawie wnioskowań.

8) Nasz niesmak, przedstawiony w niniejszym oświadczeniu, podbija dodatkowo fakt, że omawiany Raport został opublikowany w dniu 7.10.2019, a więc na 6 dni przed wyborami parlamentarnymi, stanowiąc, zwłaszcza w odniesieniu do opierania się na historycznych i jak wskazano nieprawdziwych danych dla roku 2016, element jawnej gry wyborczej. Nie możemy się na to zgodzić.

Jako Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla nie możemy się zgodzić na powyższe, wykazane manipulacje oraz fałszerstwa i jeszcze raz wnioskujemy o wykonanie odpowiednich sprostowań przez Panie dr hab. Agnieszkę Pac oraz dr Elżbietę Sochacką-Tatara, Gminę Skawina oraz Skawiński Alarm Smogowy. Nawołujemy również do obiektywizmu i prawdy w publikowaniu wszelkich danych i wyciąganiu wszelkich wniosków w tych jakże ważnych sferach naszego życia. Odwołujemy się w tej kwestii do obiektywizmu Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, zaprzeczających ocenianemu raportowi, jak i wielu innym, które do tej pory ujrzały światło dzienne. Gwarantujemy również, że jako Izba zawsze działaliśmy i będziemy działać w taki sposób ze swojej strony.

Więcej aktualnych informacji na temat ww. sprawy znajdą Państwo w serwisie internetowym Pana Bartłomieja Krzycha – ekonomisty, niezależnego działacza, redaktora serwisu Fakty o Smogu:

https://panbartek.pl/afera-smogowa/?fbclid=IwAR0xtyU2zxHiq8MqkoVe3ax6mCudYzxJyQvLgUzNy_vjJrysDLr_29XyqTM