Statut Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla

(tekst jednolity na dzień 1 kwietnia 2014 roku)

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zwana dalej Izbą jest dobrowolną ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w dziedzinie handlu węglem.
 2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 710) zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu

§ 2

Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd właściwy dla siedziby Izby.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Katowice.

§ 4

 1. Izba może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej, jak również wchodzić w układy organizacyjne i gospodarcze z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami Izby.

§ 5

Izba używa pieczęci i znaków z napisem Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla oraz wyróżniającego ją znaku.

§ 6

Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

II. Cele i zadania Izby oraz sposób ich realizacji

§ 7

Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych, samorządowych, sądów i innych instytucji oraz ochrona ich interesów,
 2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych,
 3. budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym,
 4. prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby,
 5. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Izby, a w szczególności górniczej, jak również wyrażanie opinii o projektach przepisów dotyczących tej branży,
 6. wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki obejmującej działalność członków,
 7. kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla
 8. prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby,
 9. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej.

§ 8

Swoje cele Izba realizuje poprzez:

 1. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej,
 2. organizowanie kursów i szkoleń,
 3. badania rynku i analiz rynkowych,
 4. działalność wydawnicza i informacyjną,
 5. prowadzenie poradnictwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby,
 6. podejmowanie przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony praw i interesów członków Izby,
 7. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego,
 8. sporządzanie, opinii i informacji dotyczących, w szczególności, rynku handlu węglem,
 9. stworzenie Sądu Arbitrażowego obsługującego członków Izby jak i inne zainteresowane podmioty,
 10. kształcenia i dokształcania swoich członków,
 11. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.
 2. Członkowie Izby dzielą się na:
  a) zwyczajnych
  c) honorowych.
 3. Określenie członek Izby, w dalszej części Statutu odnosi się do członka zwyczajnego.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Uchwałę w sprawie przyznania członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Izby na pisemny wniosek kandydata, w którym zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu. Zarząd Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku.
 3. Osobom fizycznym i prawnym wybitnie dla Izby zasłużonym Walne Zgromadzenie Członków Izby może nadać Członkostwo Honorowe. Tryb nadawania Członkostwa Honorowego określa Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 11

 1. W przypadku niewykonywania przez członka Izby obowiązków statutowych, działania na szkodę Izby lub postępowania w sposób niegodny członka Izby, Zarząd Izby może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków Izby.
 2. Od powyższej uchwały przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

§ 12

 1. Członkostwo Izby ustaje wskutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia z Izby wyrażonego na piśmie na ręce Zarządu Izby, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzeniu,
  b) skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Zarządu Izby.
 2. Uchwała o skreśleniu z listy członków staje się skuteczna z chwilą doręczenia członkowi odpisu uchwały zawierającej uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwołania.

§ 13

 1. Członkom zwyczajnym Izby przysługuje prawo
  a) czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby,
  b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym (na zaproszenie Zarządu),
  c) uczestniczenia w powołanych przez Zarząd Izby względnie Walne Zgromadzenie Członków Izby zespołach i komisjach problemowych,
  d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby, jak również branży w jakiej Izba działa,
  e) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby,
  f) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, w szczególności doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno -finansowego,
  g) korzystania w pierwszej kolejności z wszelkiego rodzaju szkoleń, konsultacji, wystaw, promocji i innych imprez organizowanych przez Izbę,
 2. Członkom honorowym Izby przysługują wszystkie uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby.

§ 14

Członek Izby ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i innych organów Izby,
2) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej,
3) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Izby,
4) wspierania inicjatyw Izby,
5) dostarczania materiałów niezbędnych do opracowań objętych planem działania zatwierdzonym przez Zarząd Izby,
6) wspierania działalności gospodarczej Izby,
7) powstrzymania się od działań konkurencyjnych polegających na prowadzeniu  działalności gospodarczej na rzecz członków Izby w przedmiocie działalności prowadzonej przez Izbę, jeśli taka zostanie podjęta,
8) terminowo opłacać składki.

§ 15

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście albo przez pełnomocnika.
 2. Członka Izby będącego osobą prawną, reprezentuje w Izbie organ zarządzający osoby prawnej, względnie upoważniony przez niego pełnomocnik.
 3. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

IV. Organy Izby

§ 16

 1. Organami Izby są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  b) Zarząd Izby,
  c) Komisja Rewizyjna Izby,
 2. Kadencja organów Izby wymienionych  w ust. 1 lit. b), c) trwa cztery lata.

§ 17

W skład organów kolegialnych Izby wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b), c) mogą wchodzić wyłącznie osoby będące członkami zwyczajnymi Izby, lub wskazane przez członków zwyczajnych Izby.

§ 18

 1. Członek Izby może być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w § 16 ust. 1 lit b), c),
 2. Uchwały w sprawach wyborów do organów wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b), c), w tym wybór Prezesa Zarządu Izby podejmowane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów
 3. Podejmowanie uchwał organów Izby następuje zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, chyba że zapisy Statutu Izby stanowią inaczej.
 4. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą liczbę głosów.

Walne Zgromadzenie

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby kieruje Przewodniczący wybrany spośród uczestników Zgromadzenia.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian,
2) uchwalanie długoterminowych kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
3) wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej organów Izby,
5) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Izby,
7) uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby w sprawach skreślenia z listy członków Izby,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby,

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd Izby każdego roku najpóźniej do 31 maja.
 2. Zarząd Izby uprawniona jest do zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego wyłącznie w sprawach objętych kompetencją Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd Izby również na pisemny wniosek 1/5 członków Izby lub Komisji Rewizyjnej Izby. Wniosek musi zawierać wskazanie sprawy, która ma stanąć na porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie.

§ 22

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby powiadamia członków za pomocą listów poleconych wysyłając stosowne powiadomienie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ponadto w tym samym terminie informacja o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczana jest na stronie internetowej Izby.
 2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia może być przesłane na adres email członka Izby w terminie wskazanym w ust. 1 po złożeniu przez niego oświadczenia o tej formie powiadamiania oraz wskazaniu adresu elektronicznego na jaki zawiadomienie ma być przesyłane.

§ 23

 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Izby.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej. Zgromadzenie może uchwalić głosowanie tajne.
 3. Każdy członek Izby ma jeden głos.
 4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zgromadzenia Izby, wyznacza drugi termin Zgromadzenia nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie

 

Komisja Rewizyjna Izby

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna  składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje prawo kontroli, w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Izby należy nadzór oraz kontrola nad działalnością Izby, w tym:
  a) okresowe badanie ksiąg i dokumentów oraz badanie wykonania planów finansowych i uchwał organów Izby,
  b) badanie rocznych sprawozdań finansowych,
  c) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ocena strategicznych planów wieloletnich,
  d) przedstawianie Zarządowi Izby raportów z wyników badań wraz z projektami zaleceń,
  e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby rocznych sprawozdań z działalności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby,
  f) reprezentowanie Izby w umowach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu Izby, oraz w sporach i innych sprawach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu Izby.
 2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania czynności nadzorczych i kontrolnych ma prawo:
  a) przeglądać i sprawdzać księgi i dokumenty Izby,
  b) dokonywać rewizji majątku Izby,
  c) żądać od Zarządu wyjaśnień.

Zarząd Izby

§ 27

 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby i składa się z 7 do 9 członków.
 2. W skład Zarządu Izby wchodzą Prezes oraz członkowie Zarządu wybierani przez Walne Zgromadzenie.
 3. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd może wybrać ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Izby.
 4. Zarząd Izby kieruje Izbą i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Izby których każdorazowa wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu zaś powyżej tej kwoty dwaj członkowie Zarządu Izby działający łącznie.
 6. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Izby oraz kieruje bieżącymi sprawami Izby.
 7. Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
 9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 10. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza jego grona.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Izby, w szczególności, należy:
1) Wykonywanie zadań statutowych Izby oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) Reprezentowanie Izby wobec organów państwowych, sądów, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób prawnych i fizycznych i innych podmiotów.
3) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w sprawie nabycia i utraty członkostwa Izby,
4) Prowadzenie rachunkowości Izby,
5) przyjęcie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby,
7) Przyjęcie regulaminu organizacyjnego Izby,
8) Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu Izby,
9) Zwoływanie Walnego Zgromadzenie Izby,
10) Nakładanie na członków Izby, w celu realizacji zadań statutowych Izby, obowiązku dokonania na jej rzecz jednorazowej wpłaty w wysokości do 3 krotności rocznej składki. Obowiązek takiej wpłaty nie może być nałożony częściej niż raz w roku kalendarzowym.
11) Prowadzenie spraw, w tym podejmowanie uchwał, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenie i Komisji Rewizyjnej Izby.

§ 29

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby, działającego na zasadach określonych przez Zarząd Izby.
 2. Biurem Izby kieruje Prezes Zarządu, który wykonuje miedzy innymi czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Izby.

 

 V. Gospodarka finansowa, majątek i fundusze Izby

§ 30

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
 2. Majątek Izby tworzą:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy z darowizn, spadków, zapisów,
  c) wpływy i składki na fundusze celowe,
  d) dotacje i subwencje,
  e) wpływy z odpłatnych świadczeń Izby,
  f) wpływy z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowania wkładów pieniężnych,
  g) dochody z działalności gospodarczej,
  h) inne wpływy zgodne z przepisami prawa, w tym wpłaty dokonane przez Członków Izby na podstawie uchwały Zarządu, w celu realizacji zadań statutowych Izby, w wysokości do 3 krotności rocznej składki.
 3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Izby. Składka członkowska płatna jest w okresach rocznych z góry do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Zarząd Izby może, na wniosek członka Izby, rozłożyć płatność składki maksymalnie na 4 raty.
 4. Izba Gospodarcza może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 6. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.
 7. Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba.
 8. Izba może prowadzić następującą działalność gospodarczą, określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 9. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 10. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 11. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 12. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 13. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 14. Dział 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
 15. Dział 73 Reklama, Badanie Rynku i Opinii Publicznej,
 16. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 17. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 18. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 19. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 20. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
 21. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych ,
 22. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 31

Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Izby zapadają na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby większością 2/3 głosów obecnych członków Izby.

§ 32

Izba ulega rozwiązaniu:
1) w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu,
2) poprzez likwidację w przypadku trwałego braku środków finansowych na realizację zadań statutowych Izby oraz spłatę jej zobowiązań.

§ 33

 1. W przypadku likwidacji Izby majątek podlega podziałowi pomiędzy członków Izby stosunkowo do wniesionych składek członkowskich.
 2. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów likwidacji Izby, koszty te pokrywają członkowie Izby wg. zasad określonych przez likwidatora.

§ 34

W przypadku likwidacji Izby likwidatora ustanawia Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o likwidacji Izby. Likwidatorem Izby może być Zarząd Izby lub poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby wskazane przez Walne Zgromadzenie.