Przypominamy, że w dniu 7 sierpnia Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od jej opublikowania w dzienniku ustaw. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Rządowego Centrum Legislacji publikacja ma nastąpić najpóźniej 28 sierpnia 2018 r. Tym samym przepisy ustawy będą obowiązywać najpóźniej od 12 września 2018 r. Zastrzegamy, że jeżeli publikacja w dzienniku ustaw nastąpi w terminie wcześniejszym to także odpowiednio wcześniej zacznie obowiązywać ustawa.

Jak Państwu wiadomo, szczegółowe kwestie m.in. takie jak poziomy norm jakości dla węgla oraz wzór świadectwa jakości będą uregulowane w drodze rozporządzeń. Są one obecnie na końcówce przygotowań. Ministerstwo Energii opublikuje rozporządzenia niezwłocznie jak ustawa wejdzie w życie. Dostępne obecnie projekty rozporządzeń przewidują, że zaczną one obowiązywać w ciągu 30 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Należy przyjąć, że całość regulacji (ustawa i rozporządzenia) będzie obowiązywać już w październiku.

Czasu zatem jest coraz mniej. Już teraz należy rozpocząć proces przygotowywania się do nowych wymogów zwłaszcza, że wiele z nich zacznie obowiązywać bez względu na rozporządzenia. Czyli najpóźniej 12 września 2018 r. na sprzedawcę węgla zostaną nałożone nowe obowiązki i kary za ich niewypełnienie.

Rozpoczęły się już zapisy na cykl szkoleń. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Duże zainteresowanie jakie odnotowujemy wynika z faktu, że aktualnie to jedyne szkolenia, które mogą się odbyć się przed wejściem w życie ustawy.

Najbliższe terminy i lokalizacje szkoleń to:

 • Katowice – 7 września 2018 r.
 • Łódź – 10 września 2018 r.
 • Wrocław – 11 września 2018 r.

Uwaga: ilość miejsce ograniczona! Szczegółowe informacje można znaleźć w załącznikach oraz na stronie www.normydlawegla.pl.

Przypominamy, że za naruszenie przepisów ustawy grożą kary grzywny, w zależności od rodzaju i kwalifikacji danego naruszenia, od 10 000 zł do 1 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w przypadku uchybień formalnych przepisy przewidują kary od 10 000 zł do 100 000 zł.

Najpóźniej od 12 września 2018 r., pod groźbą kar zaczną obowiązywać:

 • Zakaz wprowadzania do obrotu paliw stałych z przeznaczeniem do zużycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach od 1MW:
  • mułów węglowych oraz flotokoncentratów,
  • dowolnej mieszaniny paliw stałych, z lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego,
  • niesortowanych*.
 • Zakaz obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu (importu) paliw stałych z przeznaczeniem do zużycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach od 1MW:
  • mułów węglowych oraz flotokoncentratów,
  • dowolnej mieszaniny paliw stałych, z lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego,
  • niesortowanych*.
 • Obowiązek dołączania do zgłoszenia celnego (importowego) o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu paliwa stałego oświadczenia o przeznaczeniu tego paliwa.
 • W przypadku sprzedaży do nabywcy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży obowiązek uzyskania kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego (np. kopii potwierdzenia prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy).
 • Obowiązek przechowywania wymienionych powyżej dokumentów przez 5 lat licząc od dnia ich przekazania.

Do czasu wejścia w życie rozporządzeń, w szczególności rozporządzenia określającego normy jakości, za paliwo niesortowane uznaje się paliwo stałe niepoddane procesowi wzbogacania. Przedsiębiorca dokonujący importu lub wprowadzenia do obrotu powinien być w stanie wykazać na jakiej podstawie przyjmuje, że paliwo stałe zostało poddane procesowi wzbogacania.