13/11/2018r. Poseł Paweł Bańkowski w ramach Interpelacji Poselskiej zadał Ministrowi Energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu następujące pytanie:

Czy w świetle zapisów rozporządzeń z dnia 27 września 2018 r. do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, przedsiębiorcy zajmujący się importem i sprzedażą węgla, sprzedając węgiel dla odbiorcy hurtowego, tj. Pośredniczącego Podmiotu Węglowego, nie mając wiedzy gdzie trafi ten węgiel lub w jakiej części, postępują właściwie zaznaczając w oświadczeniu pkt 2 – przeznaczenie „inne”?

W odpowiedzi Ministra Energii z 15/12/2018r. czytamy m.in.:

Znowelizowana ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669) tworzy mechanizm służący kontrolowaniu jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu (m.in. sprzedawanych) i obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu (m.in. importowanych) do sektora komunalno-bytowego. Przez wprowadzanie do obrotu paliw stałych należy rozumieć sprzedaż lub inną formę zbycia paliw stałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem dla

  1. gospodarstwach domowych;
  2. instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.”;

Paliwa stałe przeznaczone do sektora komunalno-bytowego, w momencie sprzedaży i importu, muszą spełniać wymagania jakościowe ww. ustawy i rozporządzenia Ministra
Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890). Jednak ustawa nie narzuca, że finalnie mogą być użytkowane tylko i wyłącznie w tym sektorze. Podmioty dokonujące importu paliwa stałego mogą je importować bezpośrednio do podmiotów z sektora gospodarstw domowych lub z przeznaczeniem innym tj.: sprzedaż do pośredników lub instalacji powyżej 1 MW albo dokonać jego uszlachetniania na terenie RP w celu sprzedaży do sektora komunalno-bytowego.

Materiały źródłowe:

Interpelacja Poselska 13112018

Odp. ME na Interpelacje Poselska z 13112018