W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws dokumentowania obrotu wyrobami akcyzowymi, obejmująca również wyroby węglowe. Zgodnie ze znowelizowaną w lipcu 2015 ustawą Prawo o podatku akcyzowym, pośredniczące podmioty węglowe będą musiały wypełniać dodatkowe obowiązki formalne.

Nowela rozszerzyła zakres obowiązków ciążących na pośredniczących podmiotach węglowych o konieczność złożenia dodatkowych oświadczeń w terminie 14 dni, przez ppw o wyborze urzędu celnego w przypadku, gdy wykonywane są czynności lub zaistnieją stany faktyczne podlegające opodatkowaniu na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych oraz identycznie w przypadku gdy zaprzestał swojej działalności.

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, powinna zawierać następujące dane:
1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
2) datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
4) datę wystawienia dokumentu dostawy albo innego dokumentu zastępującego dokument dostawy i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego wyroby te zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinna zawierać dane dotyczące wyrobów węglowych:
1) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub
2) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem
– w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

Procedowany aktualnie przez Ministra Finansów projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy z dnia 10 listopada 2015 r. (numer z wykazu RCL: 10.66; dalej: „projekt”) zakłada objęcie dodatkowymi wymogami m.in. ewidencji wyrobów węglowych prowadzonych przez pośredniczące podmioty węglowe. W szczególności projekt wprowadza restrykcyjne wymagania dotyczące formy i sposobu prowadzenia wspomnianych ewidencji, nakładając m.in. obowiązek opieczętowania i przeszycia ewidencji prowadzonej w formie papierowej przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub posiadania odpowiedniego oprogramowania komputerowego – w przypadku ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej. Projekt przewiduje także szczegółowe regulacje w zakresie terminu, w jakim ewidencje te powinny zostać zamknięte i podsumowane.

Wszystkie zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

W załączeniu stanowisko Zarządu Izby zgłoszone do Ministra Finansów: