Informacja w związku z obowiązkiem podawania indywidualnych numerów rejestrowych nadawanych przez Marszałka Województwa przy dokonywaniu wpisu do rejestru (numer BDO).

Minister Środowiska w wydanym w styczniu tego roku komunikacie wskazał, że z dniem 24 stycznia 2018 roku utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Dla firm sprzedających produkty w opakowaniach zrodziło to powstanie konkretnych obowiązków, o czym po kolei.

Żeby określić, czy moja firma musi spełnić wynikające z przepisów obowiązki, w pierwszej kolejności przesądzamy, czy jestem podmiotem sprzedającym produkt w opakowaniu. Zgodnie z przepisami opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Gdy odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna koniecznym jest sprawdzenie, czy moja firma podlega obowiązkowi wpisu do rejestru. Jeżeli jestem przedsiębiorcą wprowadzającym produkty w opakowaniach, to zgodnie z przepisami podlegam obowiązkowi wpisu do rejestru.

Indywidulane numery rejestrowe nadaje Marszałek Województwa w toku odpowiedniej procedury, na końcu której firma otrzymuje numer rejestrowy – numer BDO.

Numer BDO, podobnie jak numer NIP firmy czy numer REGON musi się znajdować na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niestety nie wiadomo dokładnie o jakie dokumenty się rozchodzi. Jedni twierdzą, że numer BDO należy umieszczać na umowach oraz fakturach i to wystarczy. Inni dodają jeszcze:, faktury korygujący, noty, zamówienia, dokumenty WZ, dane na stronie internetowej firmy czy papierze firmowym, pieczątce. Niestety, nawet samo Ministerstwo Środowiska nie podaje dokładnego wyliczenia rodzaju tych dokumentów:

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*

 Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań), są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP, czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

 

Ponieważ nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością wiąże się możliwością wymierzenia w formie decyzji administracyjnej kary pieniężnej, która wynosi nie mniej niż 5 000 zł, ale nie może przekroczyć 1 000 000 zł, a zatem bardzo dotkliwej kary finansowej, z pewnością nie będzie błędem podawanie numeru BDO na wszelkiego rodzaju dokumentach wystawianych przez firmę w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach, bez zawężania się jedynie do umowy czy faktury.

  • Źródło: ms.gov.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.06.2013 roku o gospodarcze opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2018.150). ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2018.992)